Skip to main content

Club BLANDIS

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning för firman BLANDIS är det som gäller tills vidare.  Firman BLANDIS är registrerad hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Firman BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna  grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS vakar och råder över detta egenmäktigt.

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

Fördelningen av 75-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr) . Får vi inga förslag, så förbehåller vi oss rätten att med variation välja mottagare för vårt stöd.

[vfb id=’2′]

Boka Nyhetsbrev

Vi lägger in vid  hundregistrering i listan. Ni får sedan ta bort er medverkan själva eller kontakta oss på info@blandis.se för borttagning. 

Vår Upphovsrätt

Upphovsmän, Blandis och Upphovsrätt.

Upphovsmännen till logotyperna är Vivian Loften och Svenerik Loften.  (Svenerik Loftén avliden 2017-01-09)

Upphovsmännen till bedömningssystemet 4F, domarutbildningen inom exteriörbedömning, Blandis hundregister, Hemsidor och Bloggar är Blandis skapare över tid.

Då samtliga dessa Upphovsmän ingår i BLANDIS benämns de vidare som Upphovsmännen i detta dokument.

Logotyper:

Det finns två logotyper framtagna av Upphovsmännen:

  • Tre hundhuvuden av olika karaktär.

 

  • Konturbild av tre hundhuvuden där bild nr 1 är förebild.

Dessa logotyper är UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE i 70 år efter upphovsmännens död.

Om Upphovsmännen uttryckligen utser ny Upphovsman/män äger den/de rätten till logotyperna på samma villkor som de ursprungliga Upphovsmännen.

BLANDIS 

Över tid har BLANDIS skapat ett bedömningssystem som används på BLANDIS utställningar som har namnet 4F. Bedömningssystemet har arbetats fram av BLANDIS via sammanträden och provutställningar till vad systemet är idag.

Upphovsrätten till 4F förvaltas av firman Blandis och/eller den som Blandis  ger i uppdrag att förvalta 4F.

Firman BLANDIS äger rätt att ge tillstånd till andra lokala hundklubbar att använda 4F.

Tillståndet ges skriftligt och löper på ett år i taget och/eller tills vidare.

Upphovsrätten gäller inte enbart 4F utan också det som BLANDIS idag har skapat för användning inom BLANDIS som t.ex. de Regler som BLANDIS har skapat för genomförande av aktiviteter som BLANDIS anordnar.

DOMARUTBILDNING

BLANDIS har också skapat ett system för utbildning av exteriörbedömning av hundar där enbart den person som firman BLANDIS  utser äger rätt att dela ut behörighet efter gemensamt beslut i domargruppen. Det finns en domaransvarig för utbildningen. Kompendium skickas efter det att vederbörande har läst in sig på hur utbildningen går till.

HEMSIDORNA OCH BLOGG

På hemsidorna för blandis.se inkl subdomäner är det firman BLANDIS  som är ansvarig för innehåll och upphovsrätt i det att inget får kopieras eller delas utan firman Blandis tillåtelse. I de fall tillåtelse att kopiera eller dela bifalles skall det ske med klar och tydlig källhänvisning; det gäller också citeringar, samt att man publicerar med tillstånd från firman BLANDIS.

BLOGGEN

I BLANDIS blogg återfinns allt sedan starten 1993. Artiklar m.m. är respektive upphovsmans egendom enligt samma lagar som gäller för ovanstående logotyper.

BLANDIS HUNDREGISTER

Sedan 1993 har BLANDIS byggt upp ett HUNDREGISTER, med blanketter såsom SLÄKTLEDSBEVIS m.fl. samt ett systembygge som kallas MASTER för de hundar som är registrerade i BLANDIS register. Det är BLANDIS som skapat

HUNDREGISTER, REGLER, BLANKETTER, MASTERS m.fl. under en period av 26 år. Så följaktligen är det skyddat av Upphovsrättslagen.

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Att bryta mot upphovsrätten kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år.

Storleken på böterna man får beror givetvis på hur grovt brottet är, fast lagen säger att ”den som utnyttjar ett verk ska gälda ersättning utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet”. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för utnyttjandet, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.

Följaktligen kommer upphovsmännen till logotyperna eller dess ombud att vidta rättsliga åtgärder med en debitering av 2500 kronor per dygn i bötesbelopp som grundersättning vid otillåtet nyttjande.

Övriga intrång såsom kopiering, delning, länkning eller annat otillåtet utnyttjande av ovanstående punkter med innehållande dokument där BLANDIS inte medgivit tillåtelse för utnyttjande kommer att beivras och anmälas som brott mot upphovsrättslagen.

Det kommer också att gälla de personer eller organisationer som innehaft tillstånd för nyttjande men inte fått det förlängt ändå fortsätter med nyttjandet.

Vivian Loftén (f.d. Nilson)                                     Svenerik Loftén (f.d. Nilson)
Upphovsman för logotyper                                   Upphovsman för logotyper